کلاس روم
کلاس روم

کلاس فیزیک دوازدهم

اطلاعات کلاس

مدرس کلاس

فتانه سلطانخواه مطلق فتانه سلطانخواه مطلق مدرس
این کلاس هیچ درسی ندارد.