کلاس روم
کلاس روم

استاژ فنی هاپکیدو هوشین کیدو بانوان

هاپکیدو هوشین کیدو فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی

اطلاعات کلاس

مدرس کلاس

نگین پیروزی نگین پیروزی مدرس
این کلاس هیچ درسی ندارد.