کلاس روم
کلاس روم

کارگاه روانشناسی عمومی دوپامین

اطلاعات کلاس

مدرسین کلاس

استاد علی ممتاز استاد علی ممتاز مدرس
استاد سوگند غفاریان استاد سوگند غفاریان مدرس
استاد مونا معصومی استاد مونا معصومی مدرس
این کلاس هیچ درسی ندارد.