کلاس روم
کلاس روم

مباحث منابع انسانی

اطلاعات کلاس

مدرس کلاس

سپهر نراقی پور سپهر نراقی پور مدرس
این کلاس هیچ درسی ندارد.