کلاس روم
کلاس روم

زبان عمومی /دکتر گنجی

اطلاعات کلاس

مدرس کلاس

مهدی گنجی مهدی گنجی مدرس
این کلاس هیچ درسی ندارد.