کلاس روم
کلاس روم

اتحادیه تسهیلگران

اطلاعات کلاس

مدرسین کلاس

حسین زینتی فخرآباد حسین زینتی فخرآباد مدرس
رضا سلیمانگلی رضا سلیمانگلی مدرس
مهدی شفیعی مهدی شفیعی مدرس
این کلاس هیچ درسی ندارد.